kontakt

REGULAMIN

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w Chacie Góralskiej Aggeusz SPA. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu miejsca noclegowego między Chatą Góralską Aggeusz SPA a Gościem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

REGULAMIN REZERWACJI CHATY GÓRALSKIEJ AGGEUSZ SPA

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie noclegowym.

2. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu noclegowego jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych dochodzi z chwilą zapłaty zadatku. Datą wpłaty zadatku jest data uznania rachunku bankowego obiektu noclegowego. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Definicje :
Gość - Osoba fizyczna korzystająca z usług noclegowych oferowanych przez Chatę Góralską Aggeusz SPA.
Podmiot Rezerwujący – podmiot dokonujący rezerwacji w obiekcie noclegowym Chata Góralska Aggeusz SPA za pośrednictwem Systemu.
System - strona internetowa pod adresem www.aggeusz.pl z panelem rezerwacji, który umożliwia rezerwację pokoi w obiekcie Chaty Góralskiej Aggeusz SPA.
Rezerwacja wymaga potwierdzenia mailowego przez pracownika Chaty Góralskiej Aggeusz SPA.
Chata Góralska Aggeusz SPA – obiekt noclegowy, właściciel Andrzej Cienciała, 43-460 Wisła, ul. Głębce 26a.

 II. Warunki pobytu/zakwaterowanie

1. Pokoje w obiekcie noclegowym wynajmowane są na doby.

2.
W obiekcie noclegowym obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.

3. Nieopuszczenie pokoju do godziny 12:00 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę noclegową.

4. Jeśli nie określono czasu pobytu w obiekcie noclegowym przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

5. Jeżeli obiekt noclegowy dysponuje wolnym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.

6. Goście są zobowiązani do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.

7. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju Gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Gość  zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu noclegowego.
Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone w dniu wyjazdu braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych. Zapłata odszkodowania winna nastąpić w dniu wyjazdu.

8. Gość zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściciela lub personel obiektu noclegowego o wyrządzonej szkodzie.

9. Gość zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściciela lub personel obiektu noclegowego o stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju lub obiekcie noclegowym lub w znajdującym się w nich wyposażeniu i urządzeniach technicznych.

10. Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone gościowi, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych, utrzymującemu obiekt noclegowy przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa.

11. W obiekcie noclegowym obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00.

12. W godzinach ciszy nocnej Goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju i ciszy nocnej innym gościom obiektu noclegowego.

13. Organizacja imprez w wynajmowanym pokoju, w obiekcie noclegowym lub na terenie przynależnym do obiektu noclegowego jest zakazana. Właściciel obiektu noclegowego może wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu noclegowego lub jego części innym gościom w tym również naruszać ciszy nocnej.

14. Liczba osób wypoczywająca w danym pokoju lub obiekcie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu noclegowego wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt  noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę. Jeżeli umieszczenie w danym pokoju dodatkowej osoby nie jest możliwe z pokoju korzystać może tylko taka liczba osób, jaka ustalona została w procesie rejestracji. Korzystanie z pokoju przez większą ilość osób stanowi podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług noclegowych bez wypowiedzenia. W takim przypadku strona zawierająca umowę o świadczenie usług noclegowych i Gość nie mogą żądać zwrotu uiszczonych już na rzecz utrzymującego obiekt noclegowy opłat, w tym ceny za usługę. Spoczywa na nich natomiast obowiązek zapłaty nieuiszczonej części ceny za zarezerwowaną usługę, jak też obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt każdej z dodatkowych osób.  

15. Obiekt noclegowy nie przewiduje możliwości pobytu zwierząt domowych.

16. Gość wraz z otrzymaniem kluczy do pokoju lub obiektu noclegowego staje się odpowiedzialny za pokój oraz otrzymane klucze. W przypadku zgubienia kluczy Gość jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka oraz dorobienia klucza – tj. 150 PLN.

17. W przypadku pozostawienia w obiekcie noclegowym osobistych przedmiotów przez wyjeżdżającego Gościa, będą one odesłane na jego koszt po uzyskaniu pisemnej, mailowej lub SMS- owej zgody. W przypadku kiedy obiekt noclegowy nie uzyska wymaganej zgody Gościa, przedmioty zostaną w obiekcie noclegowym na przechowanie za cenę uzgodnioną z klientem albo w razie braku porozumienia w tym zakresie, właściciel obiektu noclegowego odda je do biura rzeczy znalezionych, zaś kosztami obciąży Gościa obiektu noclegowego.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie  w pokojach grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych lub gazowych, nie stanowiących wyposażenia pokoju.

19. Na terenie obiektu noclegowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.  

III. Prawa i obowiązki obiektu noclegowego

1. Utrzymujący obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w obiekcie noclegowym bądź jego pomieszczeniach po wyjeździe Gościa, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w  których nie powinny być pozostawiane bez pieczy nad nimi. Utrzymujący obiekt noclegowy jest zwolniony od odpowiedzialności za osoby, które odwiedzają bądź towarzyszą Gościowi na jego zaproszenie lub życzenie.

2.
Utrzymujący obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu Gościowi w czasie jego pobytu w obiekcie noclegowym.

3.
Utrzymujący obiekt noclegowy zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych Gości osobom trzecim.

4.
Utrzymujący obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez niestosowanie się Gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.

5. Można odmówić przyjęcia potencjalnym Gościom, którzy:

a) podczas wcześniejszego pobytu w tym obiekcie noclegowym znacząco naruszyli warunki Regulaminu,
b) pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek,
c) zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych Gości oraz personelu obiektu.

6. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Podmiotu Rezerwującego nie jest możliwe zrealizowanie świadczenia objętego umową w zakresie nią przewidzianym, obiekt noclegowy zobowiązuje się zaoferować inny pokój o podobnym standardzie przy zachowaniu dotychczas ustalonej wartości świadczenia. W przypadku jednak gdy zaoferowany zastępczo pokój, zgodnie z cennikiem należy do niższej kategorii  cenowej, Podmiot Rezerwujący uiszcza opłaty wedle tej stawki cennika, w której znajduje się zaoferowany zastępczo pokój. W razie uprzedniego uiszczenia opłaty za pierwotnie objęty umową pokój, Podmiotowi Rezerwującemu przysługuje żądanie zwrotu nadpłaconej części ceny (stanowiącej różnicę pomiędzy pokojem objętym umową a oferowanym zastępczo).

IV. Spory

Właściciel obiektu noclegowego albo upoważniona przez niego osoba ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o świadczenie usług noclegowych jeżeli Gość nie przestrzega postanowień Regulaminu. W takim przypadku Gość lub wskazany w punkcie I.4 regulaminu podmiot zawierający umowę o świadczenie usług noclegowych nie mogą żądać zwrotu uiszczonych już na rzecz utrzymującego obiekt noclegowy opłat, w tym ceny za usługę. Spoczywa na nich natomiast obowiązek zapłaty nieuiszczonej części ceny za zarezerwowaną usługę. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług noclegowych Gość zobowiązany jest niezwłocznie opuścić obiekt noclegowy.

V. Rezerwacja i opłaty

1. Przed przyjazdem należy dokonać rezerwacji danego pokoju i konkretnego terminu.

2. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem Gościa do obiektun oclegowego.

3. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc, nie zostaną zakwaterowane. Proces rezerwacji polega na zgłoszeniu wpłacie zadatku w rozumieniu art. 394 kc w kwocie uzgodnionej z właścicielem  obiektu noclegowego, nie mniejszej niż 30% ceny usługi. Zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny usługi.
Jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, strony zwracają sobie wzajemnie poczynione świadczenia, co oznacza że właściciel obiektu noclegowego zwróci uiszczony zadatek. Jeżeli rezygnacja z pobytu nastąpi w terminie co najmniej 7 dni przed wskazaną w rezerwacji datą rozpoczęcia pobytu zadatek podlega zwrotowi w całości przez właściciela obiektu noclegowego. Jeżeli rezygnacja z pobytu nastąpi na mniej niż 7 dni przed wskazaną w rezerwacji datą rozpoczęcia pobytu zadatek nie podlega zwrotowi przez właściciela obiektu noclegowego.

4. Niewykorzystanie całości objętych umową świadczeń przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem ustalonej wcześniej ceny usługi. Niewykorzystanie w całości objętych umową świadczeń przez Gościa na skutek wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie powoduje obniżenia ustalonej wcześniej ceny usługi, wynikającej z wcześniej zawartej umowy.
Gościom nie przysługuje wówczas zwrot zapłaconej kwoty ani roszczenie o obniżenie ceny usługi i świadczeń za niewykorzystany okres.

5. W dniu przyjazdu do obiektu noclegowego Gość jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty pozostałej części ceny za pobyt właścicielowi obiektu noclegowego lub osobie przez niego upoważnionej.

6. Aby potwierdzić tożsamość Gościa w momencie zameldowania jest on zobowiązany okazać dokument tożsamości osobie upoważnionej przez właściciela obiektu noclegowego.

VI. Prawo właściwe

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca wykonania usługi. Prawem właściwym dla wszystkich sporów jest prawo polskie.

 

Dane firmy / company details

Andrzej Cienciała AC Media Marketing
43-460 Wisła, ul. Głębce 26a
NIP 5482323654
REGON 240967414

przewodnik po okolicy